परिरुद्धित बांधकाम इमारती (Confined Masonry Buildings)

परिरुद्धित बांधकाम इमारती (Confined Masonry Buildings)

भूकंप मार्गदर्शक सूचना २८ आकृती १ : परिरुद्धित बांधकाम : (अ) परिरुद्धित बांधकामाच्या इमारतींचे भाग, (आ) चिले देशातील परिरुद्धित बांधकामाची ...