सायट्रिक अम्ल (Citric acid)

सायट्रिक अम्ल (Citric acid)

सायट्रिक अम्ल : रचनासूत्र सायट्रिक अम्लाचे रेणुसूत्र C6H6O8 असे आहे. याचा रेणुभार १९२.१ ग्रॅ/मोल इतका आहे. याचे IUPAC  नाव  ३-कार्बॉक्सी-३-हायड्रॉक्सी-१,५-पेंटेनडायोइक ...