उत्परिवर्तके : जैविक (Biological mutagens)

उत्परिवर्तके : जैविक

जैविक उत्परिवर्तके हा जनुकाच्या संरचनेत किंवा डीएनए क्रमामध्ये होणारे बदल घडवणाऱ्या घटकांचा एक प्रकार आहे. भौतिक उत्परिवर्तके आणि रासायनिक उत्परिवर्तके हे ...
उत्परिवर्तके : भौतिक (Physical mutagens)

उत्परिवर्तके : भौतिक

उत्परिवर्तक : प्रकार ज्या नैसर्गिक किंवा कृत्रिम घटकामुळे जनुकाच्या संरचनेत किंवा त्याच्या क्रमात किंवा डीएनएमध्ये  बदल/उत्परिवर्तन घडून येते अशा घटकांना ...
उत्परिवर्तके : रासायनिक (Chemical mutagens)

उत्परिवर्तके : रासायनिक

ज्या नैसर्गिक किंवा कृत्रिम घटकामुळे जनुकाच्या संरचनेत किंवा त्याच्या क्रमात किंवा डीएनएमध्ये बदल किंवा उत्परिवर्तन घडून येते अशा घटकांना उत्परिवर्तके ...
उत्परिवर्तन : गुणसूत्र रचना बदल  (Mutation in chromosome structure)

उत्परिवर्तन : गुणसूत्र रचना बदल  

गुणसूत्राच्या संख्येत झालेल्या बदलाप्रमाणेच गुणसूत्राच्या रचनेत झालेला बदल (Mutation in chromosome structure) हा गुणसूत्रीय उत्परिवर्तनाचा (Chromosomal mutation) एक प्रकार आहे. मानवाप्रमाणे ...
उत्परिवर्तन : गुणसूत्र संख्या बदल  (Mutation in chromosome number)

उत्परिवर्तन : गुणसूत्र संख्या बदल  

संख्यात्मक गुणसूत्र विकृतींची काही उदाहरणे व त्यांची गुणसूत्र रचना (सूत्रसमूहचित्र; Karyotype) गुणसूत्राच्या संख्या अथवा रचनेत झालेला बदल हा गुणसूत्रीय उत्परिवर्तनाचा (Chromosomal ...
उत्परिवर्तन (Mutation)

उत्परिवर्तन

सजीवांच्या एका पिढीकडून पुढील पिढ्यांकडे संक्रमित होऊ शकणाऱ्या जीनोममधील कोणत्याही बदलास उत्परिवर्तन असे म्हणतात. सर्व सजीवांच्या जीनोममध्ये बदल होणे ही ...
कृत्रिम रचनांतरण (Artificial Transformation)

कृत्रिम रचनांतरण

कृत्रिम रचनांतरण ही डीएनएमध्ये फेरबदल घडवण्याची एक प्रक्रिया आहे. कृत्रिम रचनांतरणामध्ये अनेक स्रोतांपासून मिळवलेले डीएनएचे तुकडे पुनर्संयोजित करून जीवाणूंमध्ये व्यक्त करवूनघेता ...
जीवाणूतील जनुक रचनांतरण (Bacterial Transformation)

जीवाणूतील जनुक रचनांतरण

सजीवांच्या जीनोममध्ये इतर सजीवांचा डीएनए सामावून घेतला जातो. या प्रकारास रचनांतरण म्हणतात. विशेषत: जीवाणूसारख्या सजीवामध्ये डीएनए सामावून घेण्याची क्रिया मोठ्या ...
डीएनएबंधी विकरे (DNA ligases)

डीएनएबंधी विकरे 

डीएनएबंधी विकरे ही पेशींमधील अत्यावश्यक विकरांपैकी एक आहेत. डीएनए प्रतिकरण (DNA replication), दुरुस्ती (DNA repair) आणि पुनर्संयोजन (DNA recombination) या प्रक्रियांमध्ये ही विकरे महत्त्वाची ...
निर्बंधन विकर (Restriction enzyme)

निर्बंधन विकर

जीवाणू स्वत:च्या पेशीमध्ये विषाणूची वाढ थांबवण्यासाठी विविध रेणवीय साधने (Tools) वापरतात. निर्बंधन विकरे हे त्यांपैकी एक महत्त्वाचे साधन आहे. या विकरांना निर्बंधन विकरे, निर्बंधन एंडोन्यूक्लिएज किंवा ...