झीनो यांचा विरोधाभास (Paradox of Zeno)

झीनो यांचा विरोधाभास (Paradox of Zeno)

झीनो हे एक ग्रीक तत्त्ववेत्ता व गणितज्ञ इ. स. पू. 490 च्या सुमारास ग्रीस मधील इलीआ (आत्ता हे शहर इटलीमध्ये  ...