तंतू प्रबलित काँक्रीट (Fiber Reinforced Concrete)

तंतू प्रबलित काँक्रीट

बांधकाम क्षेत्रामध्ये काँक्रीट विविध प्रकारे तयार केले जाते. यामध्ये समतल सिमेंट काँक्रीट (Plain Cement Concrete), स्वघनीकरण होणारे काँक्रीट (self compacting concrete), ...