जंत (Ascaris)

जंत (Ascaris)

गोलकृमी (नेमॅटोडा) संघातील प्राण्यांची एक प्रजाती. जंत परजीवी आहेत. त्यांची एक जाती ॲस्कॅरिस लुंब्रिकॉइडिस  मनुष्याच्या शरीरात असते. त्यांची आणखी एक ...