जिऑइड (Geoid)

जिऑइड (Geoid)

भूगोलाभ. ‘पृथ्वीसारखी आकृती असलेलाʼ असा या शब्दाचा अर्थ आहे. मूळ ग्रीक ‘Geoʼ (पृथ्वी) व ‘Oidisʼ (त्यासारखा) या शब्दांवरून ‘जिऑइडʼ ही ...