आंतर छिद्र-तास स्तंभिका (Under-Reamed Piles)

आंतर छिद्र-तास स्तंभिका (Under-Reamed Piles)

काही विशिष्ट मृदा परिस्थितींमध्ये मृदेच्या आकारमानात मोठे बदल होत असतात. उदाहरणार्थ, प्रसरणशील मृदेमध्ये ऋतुमानानुसार मृदेतील आर्द्रतेत होणाऱ्या बदलांमुळे मृदेचे आकारमान ...
ऋण पृष्ठ घर्षण (Negative Skin Friction)

ऋण पृष्ठ घर्षण (Negative Skin Friction)

एखाद्या इमारतीसाठी जेव्हा “स्तंभिका” (Pile) प्रकारचा पाया वापरला जातो, तेव्हा या स्तंभिकेवरचा भार हा दोन प्रकारे तोलला जातो. पहिल्या प्रकारात ...
भूकंपादरम्यान जमिनीच्या द्रवीभवनाचा इमारतींवर होणारा परिणाम (Effects of soil liquefaction on buildings during earthquakes)

भूकंपादरम्यान जमिनीच्या द्रवीभवनाचा इमारतींवर होणारा परिणाम (Effects of soil liquefaction on buildings during earthquakes)

भूकंप मार्गदर्शक सूचना ३१ आ. १. भूकंपादरम्यान होणारे जमिनीचे द्रवीभवन : (अ) द्रवीभवनाची प्रक्रिया आणि (आ) सन १९६४ मधील जपानच्या ...
मृदा सक्षमीकरण (Soil Stabilization)

मृदा सक्षमीकरण (Soil Stabilization)

अनेक वर्षांपूर्वी  बांधकामासाठी जमीन निवडताना जमिनीची ताकद किंवा सक्षमता विचारात घेतली जात असे. म्हणजे जर जमीन पुरेशी टणक किंवा मजबूत ...