सांख्यिकीमधील विदाचे प्रकार (Types of Data in Statistics)  

सांख्यिकीमधील विदाचे प्रकार (Types of Data in Statistics)  

सांख्यिकी मध्ये कोणत्याही दृक् घटनेबद्दल निरीक्षणे नोंदवित असताना जी माहिती गोळा करावी लागते तिला विदा (data) असे म्हणतात. अभ्यासात ज्या ...