विद्युत तेजोवलय (Corona)

विद्युत तेजोवलय (Corona)

विद्युत तेजोवलय विद्युत शक्तीचे मोठ्या प्रमाणात वहन करण्यासाठी तंत्र-आर्थिक (Techno-Economic) दृष्टिकोनातून  अति  उच्च व्होल्टता  (Extra High Voltage- EHV) किंवा  परोच्च व्होल्टता  ...
Close Menu
Skip to content