उष्णता संक्रमणाचे प्रकार  (Types of Heat Transfer)

उष्णता संक्रमणाचे प्रकार

उष्णता संक्रमणाचे (परिवहनाचे) मुख्यत्वे तीन प्रकार आहेत : (१) संवहन, (२) संनयन किंवा अभिसरण, (३) प्रारण. आ. उष्णता संक्रमणाचे मुख्य ...