Read more about the article त्रिमितीय मुद्रणाचा बांधकामात वापर (Use of 3D Printing in Construction)
त्रिमितीय मुद्रणाचे संकल्पचित्र

त्रिमितीय मुद्रणाचा बांधकामात वापर (Use of 3D Printing in Construction)

संगणकीय प्रणालीद्वारे सामग्रीचे स्तर नियंत्रित करून त्रिमितीय आकार तयार करणे म्हणजे त्रिमितीय मुद्रण पद्धती होय. हे उपयोजन (Application) मुख्यत: प्रतिकृती / नमुना (Prototyping) तयार करणे तसेच भौमितिक दृष्ट्या जटील घटकांच्या…