मक्तेदारी चौकशी आयोग (Monopolies Inquiry Commission)

मक्तेदारी चौकशी आयोग

खाजगी क्षेत्राच्या उद्योगधंद्यांतील मक्तेदारी आणि आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण यांची चौकशी करून त्यांवर उपाययोजना करण्याकरिता केंद्र शासनाकडून नेमण्यात आलेला एक आयोग ...