एलिंगहॅम आकृती (Ellingham Diagram)

एलिंगहॅम आकृती

ऑक्साइडचे क्षपण करणासाठी लागणारा क्षपणक ठरविण्यासाठी उष्णता गतीशास्त्राचा (Thermo dynamics) उपयोग होतो. एलिंगहॅम या शास्त्रज्ञाने उत्तम क्षपणक (Reducing agent) शोधण्यासाठी ...
उष्माबाधित क्षेत्र (Heat affected zone)

उष्माबाधित क्षेत्र

उष्माबाधित क्षेत्र  वितळजोडकामात (Welding) समधातूचे भाग एकत्र जोडले जातात. जेव्हा वितळजोडकाम चालू असते, तेव्हा जोडणी क्षेत्रामध्ये जास्तीत जास्त तापमान असते ...