Read more about the article भ्रष्टाचार (Corruption)
Two businessman exchange money and envelop document behind thier back in concept of corruption. Outline, linear, thin art line, doodle, cartoon, hand drawn sketch.

भ्रष्टाचार (Corruption)

एखाद्या व्यक्तिने आर्थिक लाभाकरिता अथवा स्वत:च्या मानसिक समाधानाकरिता अथवा स्वहिताकरिता आपल्या कर्तव्याची जाण न ठेवता दुसऱ्या व्यक्तिला अनैतिकपणे दिलेला त्रास म्हणजे भ्रष्टाचार. भ्रष्टाचार ही एक गंभीर सामाजिक समस्या आहे. या…