अति उच्च सामर्थ्यवान पोलाद (Ultra High Strength Steel)

अति उच्च सामर्थ्यवान पोलाद

उच्च सामर्थ्यवान पोलादाचे ताण सामर्थ्य (Tensile strength) ६०० ते १००० MPa या दरम्यान असते. यापेक्षा जास्त ताण सामर्थ्य असलेल्या पोलादास ...
उच्च एंट्रॉपी मिश्रधातू (High Entropy  Alloys)

उच्च एंट्रॉपी मिश्रधातू

एंट्रॉपी म्हणजे पदार्थ किंवा व्यवस्थेतील अनियंत्रिततेचे परिमाण. तापीय किंवा ऊष्मीय (Thermal Entropy) व अविन्यासी  किंवा समाकृतिक (Configurational Entropy) असे एंट्रॉपीचे ...