फरसबंदी (Floor / Pavement)

फरसबंदी म्हणजे फरश्या/ लाद्या यांचे एकप्रतलीय एकसंध आच्छादन. यामध्ये कुठेही मोकळी जागा नसते, किंवा कुठेही एक लादी दुसऱ्या लादीवर बसलेली नसते. लाद्यांच्या प्रत्येक शिरो बिंदुभोवतालच्या सर्व कोनांची बेरीज ३६०० असेल…

इस्लामी वास्तुकलेतील भौमितिक रचना (Geometric Patterns Of Islamic Architecture)

इस्लामी वास्तुकलेतील फरसबंदी, भित्तिपटले, जाळ्या ह्यांमध्ये मुख्यत: भौमितिक आकारांचा वापर असतो. इस्लामी वास्तुकलेमध्ये मनुष्याकृती, पशुपक्षी यांच्या प्रतिमा, किंवा प्रतिकात्मक चिन्हे यांचा अजिबात वापर करत नाहीत.  घुमटांवरील कोरीव कामातही या रचना…

फरसबंदी (Tiling)

फरश्या किंवा लाद्या यांचे एक प्रतलीय एकसंध आच्छादन. यामध्ये कुठेही मोकळी जागा नसते किंवा कुठेही एक लादी दुसऱ्या लादीवर बसलेली नसते. लाद्यांच्या प्रत्येक शिरोबिन्दुभोवतलच्या सर्व कोनांची बेरीज  ३६०० असेल तरच…