कर्कवृत्त (Tropic of Cancer)

कर्कवृत्त

पृथ्वीच्या विषुववृत्तापासून उत्तरेस सुमारे २३° ३०’ एवढ्या कोनीय अंतरावर व त्याला समांतर असलेल्या काल्पनिक रेषेला म्हणजे अक्षवृत्ताला कर्कवृत्त म्हणतात. कर्कवृत्ताचे ...
मकरवृत्त (Tropic of Capricorn)

मकरवृत्त

पृथ्वीच्या विषुववृत्तापासून दक्षिणेस २३° ३०’ एवढ्या कोनीय अंतरावर व त्यास समांतर असलेल्या काल्पनिक रेषेला म्हणजे अक्षवृत्ताला मकरवृत्त म्हणतात. मकरवृत्ताचे अक्षांश ...