शिला स्मारके : चार्नोकाइट (Rock Monuments : Charonockite)

शिला स्मारके : चार्नोकाइट (Rock Monuments : Charonockite)

चेन्नई शहराच्या दक्षिण भागात असलेल्या पल्लवरम् उपनगरातील सेंट टॉमस मौंट (St. Thomas Mount) या ६० मी. उंचीच्या टेकडीवर चार्नोकाइट खडकांचे ...