त्रिकोणांची एकरूपता व समरूपता (Triangle's Congruency and Symmetry)

त्रिकोणांची एकरूपता व समरूपता

त्रिकोणांची एकरूपता : जे त्रिकोण त्यांच्या शिरोबिंदूच्या एकास-एक संगतीनुसार परस्परांशी तंतोतंत जुळविता येतात ते त्रिकोण एकरूप असतात. दोन त्रिकोण एकरूप असतील ...