साकारिक मूल्यमापन (Summative Assessment/Positive Evaluation/ Summative Evaluation)

साकारिक मूल्यमापन

विशिष्ट कालावधित अभ्याक्रम पूर्ण केल्यानंतर वर्षाच्या किंवा सत्राच्या शेवटी जे मूल्यमापन केले जाते, त्याला साकारिक मूल्यमापन असे म्हणतात. साकारिक म्हणजेच ...