परिरुद्धित इमारतींच्या बांधकामाची वैशिष्ट्ये (Essential Features of Confined Masonry Houses)

परिरुद्धित इमारतींच्या बांधकामाची वैशिष्ट्ये (Essential Features of Confined Masonry Houses)

भूकंप मार्गदर्शक सूचना २९ परिरुद्धित इमारतींच्या बांधकामाचा आवाका : परिरुद्धीत बांधकाम प्रणाली कमी किंवा मध्यम उंचीच्या इमारतींसाठी अतिशय उपयुक्त ठरते ...
परिरुद्धित बांधकाम इमारती (Confined Masonry Buildings)

परिरुद्धित बांधकाम इमारती (Confined Masonry Buildings)

भूकंप मार्गदर्शक सूचना २८ आकृती १ : परिरुद्धित बांधकाम : (अ) परिरुद्धित बांधकामाच्या इमारतींचे भाग, (आ) चिले देशातील परिरुद्धित बांधकामाची ...