लघुग्रह: क्यूपर पट्टा (Kuiper Belt)

लघुग्रह: क्यूपर पट्टा (Kuiper Belt)

लघुग्रह: क्यूपर पट्टा : नेपच्यूनच्या कक्षेबाहेर कक्षांची माध्यांतरे (Semi Major Axis) असणाऱ्या वस्तूंपैकी इ. स. १९३० ला सापडलेला प्लुटो (Pluto), ...