भूकंपरोधक दगडी भिंतीचे बांधकाम (Earthquake-Resistant Stone Masonry Buildings)

भूकंपरोधक दगडी भिंतीचे बांधकाम (Earthquake-Resistant Stone Masonry Buildings)

भूकंप मार्गदर्शक सूचना १६ दगडापासून बांधलेल्या भिंती मजबूत वाटल्या तरी त्या भूकंपाच्या धक्यापुढे तग धरू शकत नाहीत. भूकंप होत असताना ...