न्यूट्रिनो (Neutrino)

न्यूट्रिनो

न्यूट्रिनो (Neutrino; ) हे अबल आंतरक्रिया असलेले मूलभूत कण आहेत. न्यूट्रिनोंच्या तीन प्रजाती आहेत. त्यांना इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो (electron neutrino; ), ...
पाउली विवर्जन तत्त्व (Pauli exclusion principle)

पाउली विवर्जन तत्त्व

पुंज स्थितिगतिशास्त्रातले अत्यंत महत्त्वाचे तत्त्व. या तत्त्वावुसार ‘एखाद्या पुंज संहतीमधील दोन सरूप (identical) फेर्मिऑन (Fermion) एकाच वेळी एकाच अवस्थेत असू शकत ...
प्रोटॉन (Proton)

प्रोटॉन

प्रोटॉन (Proton; ) आणि न्यूट्रॉन (Neutron; ) हे दोन कण अणुकेंद्रकाचे (न्यूक्लियसांचे; Nucleus) घटक आहेत. प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉनांची वस्तुमाने जवळ जवळ ...
मार्टीन लुईस पर्ल (Martin Lewis Perl)

मार्टीन लुईस पर्ल

पर्ल, मार्टीन लुईस : (२४ जून १९२७ — ३० सप्टेंबर २०१४). अमेरिकन भौतिकशास्त्रज्ञ. त्यांनी टाऊ (Tau) या लेप्टॉन (Lepton) ऋण ...