जोहन दु वित (Johan de Witt)

जोहन दु वित (Johan de Witt)

वित, जोहन दु : (२४ सप्टेंबर १६२५ – २० ऑगस्ट १६७२) जोहन दु वित यांचे शालेय शिक्षण हॉलंडमधील डोरड्रॅक्टच्या बीकमॅन ...