मानवशास्त्र (Anthropology)

मानवशास्त्र (Anthropology)

मानवप्राणी (Man) व त्याच्या कार्यांचा सांगोपांग आणि सर्वांगीण अभ्यास करणारे शास्त्र. ‘Anthropology’ हा इंग्रजी शब्द सर्वप्रथम ॲरिस्टॉटल (Aristotle) या ग्रीक ...
सांस्कृतिक रोगपरिस्थितीविज्ञान (Cultural Epidemiology)

सांस्कृतिक रोगपरिस्थितीविज्ञान (Cultural Epidemiology)

सांस्कृतिक पार्श्वभूमीचा संदर्भ घेऊन केलेला रोगपरिस्थितीविज्ञानाचा अभ्यास. समाजातील सर्व लोकांच्या वागण्या-बोलण्याची, विचारांची, भावनांची, मुल्यांची गोळाबेरीज म्हणजे संस्कृती असे म्हणता येईल ...