मर्यादित दायित्व असलेली भागीदारी (Limited Liability Partnership)

मर्यादित दायित्व असलेली भागीदारी

कोणताही व्यवसाय करण्यासाठी कंपनी स्थापन करणे, भागीदारीत व्यवसाय करणे अथवा एका व्यक्तीने स्वतंत्रपणे प्रोप्रायटर म्हणून एखादा व्यवसाय सुरू करणे हे ...