शाक्खटर – सिंगर भावनेचा सिद्धांत (Schachter-Singer Emotional Theory)

हा भावनेचा बोधनिक सिद्धांत आहे. स्टॅन्ले शाक्ख्टर (Stanley Schachter) व जेरोम सिंगर (Jerome singer) या मानसशास्त्रज्ञांनी १९६२ साली हा सिद्धांत मांडला. या सिद्धांतास भावनेचा द्विघटक सिद्धांत (Two Factor Theory) असेही…

रॅाजर्सचे व्यक्तिमत्त्व प्रारूप (Rojer’s Personality Model)

अमेरिकन मानसशास्त्रज्ञ कार्ल रॅन्सम रॅाजर्स ह्यांनी मांडलेले व्यक्तिमत्त्व प्रारूप त्यांच्या व्यक्तीकेंद्रित उपचारपद्धती व सिद्धांतावर आधारित आहे. मानसशास्त्रज्ञ म्हणून काम करताना रॉजर्स ह्यांनी व्यक्तीकेंद्रित उपचारपद्धती विकसित केली व त्या आधारे हे…