इरिडियम (Iridium)

इरिडियम

इरिडियम : मूलद्रव्य इरिडियम हे आवर्त सारणीतील गट ८ ब मधील घनरूप मूलद्रव्य आहे. इरिडियमची रासायनिक संज्ञा Ir अशी असून ...
ॲस्टटीन (Astatine)

ॲस्टटीन

ॲस्टटीन हे आवर्त सारणीच्या गट ७ अ मधील अधातुरूप मूलद्रव्य आहे. ॲस्टटिनची रासायनिक संज्ञा At अशी असून अणुक्रमांक ८५ आणि ...
इंडियम (Indium)

इंडियम

इंडियम मूलद्रव्य इंडियम हे आधुनिक आवर्त सारणीमधील गट ३ अ  मधील मूलद्रव्य आहे. या मूलद्रव्याची रासायनिक संज्ञा In अशी असून ...
टेक्नेशियम (Technetium)

टेक्नेशियम

टेक्नेशियम मूलद्रव्य टेक्नेशियम हे आधुनिक आवर्त सारणीमधील गट ७ अ मधील मूलद्रव्य आहे. या मूलद्रव्याची रासायनिक संज्ञा Tc अशी असून ...