अंतराळ कायदा (Space Law)

अंतराळ कायदा

अंतराळ कायदा हा आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा भाग आहे. अंतराळ कायद्यामध्ये जे कायदे अंतराळाचे नियमन करतात व अंतराळातील व अंतराळविषयक घडामोडींना लागू ...
आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायदा (International Humanitarian Law)

आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायदा

आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायदा हा आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा भाग असून तो मानवतावादी कारणांसाठी युद्धाचे परिणाम सीमित करण्याचे काम करतो. शिवाय अशा लोकांना ...