Lachman Hardwani

लछमण हर्दवाणी

हर्दवाणी, लछमण : (३ मे १९४२ – ९ ऑगस्ट २०२३) : लछमण परसराम हर्दवाणी. भारतातील सिंधी भाषेतील कोशकार, व्याकरणकार, भाषातज्ञ ...
भारूड (Bharud)

भारूड

आध्यात्मिक व नैतिक शिकवण देणारे मराठीतील रूपकात्मक नाट्यगीत. ही रूपके महालक्ष्मी, भवानी, खंडोबा, बहिरोबा इ. देवतांचे उपासक; महानुभाव, लिंगायत, नाथ ...
उखाणा (Ukhana)

उखाणा

कोड्यातून, कूटप्रश्नातून, कथनातून व काव्यात्म पदबंधातून चटकदार तसेच खेळकरपणे आपले म्हणणे मांडण्याचा लोकवाङ्मयातील अभिव्यक्ती प्रकार. उखाण्यालाच आहणा, उमाना, कोहाळा असे ...