ओतीव भागातील दोषांचे सूक्ष्मरचनादर्शक यंत्राने पृथक्करण (Casting Defects Analysis)

ओतीव भागातील दोषांचे सूक्ष्मरचनादर्शक यंत्राने पृथक्करण

धातुशास्त्रातील ओतकाम करून तयार केलेल्या उपयुक्त भागांमध्ये बरेचदा वेगवेगळ्या प्रकारचे दोष येत असल्यामुळे ते कोणत्याही प्रकारच्या यंत्रामध्ये वापरता येत नाहीत ...