परिचर्या संशोधन : प्रकार (Nursing Research : Types)

परिचर्या संशोधन : प्रकार (Nursing Research : Types)

परिचर्या संशोधन हे परिचारिकांनी करण्याच्या वेगवेगळ्या सेवाक्रिया व उपचार पद्धतीसाठी शास्त्रीय पुरावा निर्माण करून परिचर्या व्यवसायात शास्त्रीय ज्ञानाची भर घालते ...
संशोधन साहित्याचा आढावा (Review of Research Literature)

संशोधन साहित्याचा आढावा (Review of Research Literature)

दुय्यम स्रोतांचे अवलोकन करणे ही संशोधन कार्याची पूर्वतयारी असून यास शोधकार्याच्या प्रारंभीचा महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. दुय्यम साहित्याला मुख्यतः प्रकाशित ...