परिचर्या संशोधन : प्रकार (Nursing Research : Types)

परिचर्या संशोधन : प्रकार (Nursing Research : Types)

परिचर्या संशोधन हे परिचारिकांनी करण्याच्या वेगवेगळ्या सेवाक्रिया व उपचार पद्धतीसाठी शास्त्रीय पुरावा निर्माण करून परिचर्या व्यवसायात शास्त्रीय ज्ञानाची भर घालते ...