जागतिक तापमानवाढ : उपाय (Global Warming : Solutions)

जागतिक तापमानवाढ : उपाय (Global Warming : Solutions)

जागतिक तापमानवाढ रोखायची तर वातावरणातील कार्बन डाय-ऑक्साइड वायू कमी करण्यासाठी उपाय करावे लागतील. यातील एक उपाय म्हणजे वृक्षारोपण. सध्याचे ...
जागतिक तापमानवाढ : कारणे (Global Warming : Reasons)

जागतिक तापमानवाढ : कारणे (Global Warming : Reasons)

जागतिक तापमानवाढीसाठी वातावरणातील वायूंप्रमाणेच इतरही कारणे आहेत ती पुढीलप्रमाणे.
  • जगाची वाढती लोकसंख्या : जगाच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे कार्बन डाय-ऑक्साइडच्या उत्सर्जनाचे ...
जागतिक तापमानवाढ (Global Warming)

जागतिक तापमानवाढ (Global Warming)

पृथ्वीभोवतालच्या वातावरणाच्या सरासरी तापमानवाढीची प्रक्रिया म्हणजे जागतिक तापमानवाढ होय. याचबरोबर हवामानातील आताचे बदल व त्यामुळे होणारे भविष्यात होणारे बदल यांचाही ...