मोबाइल उपकरणे (Mobile Devices)

मोबाइल उपकरणे (Mobile Devices)

(संगणकीय उपकरणे). हे एक लहान संगणक असून ते हातात ठेवण्यासाठी आणि चालवण्यासाठी पुरेसा असा लहान संगणक आहे. मोबाइल उपकरण म्हणजे ...