पुनर्नवा (Spreading hogweed)

पुनर्नवा (Spreading hogweed)

पुनर्नवा (बोऱ्हॅविया डिफ्यूजा ) : (१) वनस्पती, (२) पाने, (३) फुले, (४)फळे पुनर्नवा ही वनस्पती निक्टॅजिनेसी कुलातील असून तिचे शास्त्रीय ...