बाष्पपात्र (Boiler)

बाष्पपात्र (Boiler)

एक बंद पात्र ज्यामध्ये पाण्याला किंवा इतर द्रव पदार्थाला उष्णता दिली असता त्याचे वाफेत किंवा बाष्पात रूपांतर होते, अशा पात्राला ...
बॅबकॉक व विलकॉक्स बाष्पित्र (Babcock and Wilcox Boiler)

बॅबकॉक व विलकॉक्स बाष्पित्र (Babcock and Wilcox Boiler)

आ. बॅबकॉक व विलकॉक्स बाष्पित्र : (१) कोळशाचे नरसाळे, (२) अखंड विस्तव जाळी (क्षेपक), (३) हवा पुरवठा कोठी, (४) राखोडे, ...
लोहयंत्र बाष्पित्र (Locomotive Boiler)

लोहयंत्र बाष्पित्र (Locomotive Boiler)

लोहयंत्र बाष्पित्र : १) धुराडे (Chimney), (२) अधितापित बाष्प निर्गमन (Superheated steam outlet), (३) द्वार (Door), (४) धूम्र कुपी (Smoke ...
सुलभ अनुलंब बाष्पित्र (Simple Vertical Boiler)

सुलभ अनुलंब बाष्पित्र (Simple Vertical Boiler)

सुलभ अनुलंब बाष्पित्रास  दंडगोलाकृती अनुलंब कुपी असते. या कुपीत दंडगोलाकृती ज्‍वलनकोठी (firebox) असते. या ज्‍वलनकोठीच्या वरील बाजूस एक अनुलंब नलिका ...