शहाजी छत्रपती महाराज (Shahaji Chattrapati Maharaj, Kolhapur)

शहाजी छत्रपती महाराज

शहाजी छत्रपती महाराज : (४ एप्रिल १९१०–९ मे १९८३). कोल्हापूर संस्थानचे शेवटचे अधिपती व मराठ्यांच्या इतिहासाचे अभ्यासक. राजर्षी छ. शाहू ...
सु. र. देशपांडे (Suresh Raghunath Deshpande)

सु. र. देशपांडे

देशपांडे, सुरेश रघुनाथ : (४ मे १९३७ – २० नोव्हेंबर २०१८). मराठेशाहीच्या इतिहासाचे श्रेष्ठ अभ्यासक, व्यासंगी लेखक आणि मराठी विश्वकोशाचे ...