उत्परिवर्तन : गुणसूत्र रचना बदल  (Mutation in chromosome structure)

उत्परिवर्तन : गुणसूत्र रचना बदल  

गुणसूत्राच्या संख्येत झालेल्या बदलाप्रमाणेच गुणसूत्राच्या रचनेत झालेला बदल (Mutation in chromosome structure) हा गुणसूत्रीय उत्परिवर्तनाचा (Chromosomal mutation) एक प्रकार आहे. मानवाप्रमाणे ...
युग्मविकल्पी (Allele)

युग्मविकल्पी

युग्मविकल्प म्हणजे दोन पैकी एक किंवा अनेक विकल्पापैकी एक. उदा., जनुकाचे गुणसूत्रावरील स्थान, जनुकाचे प्रथिनात रूपांतरित होणाऱ्या जीनोममधील न्यूक्लिक अम्लाचा ...