स्कोलेसाइट (Scolecite)

स्कोलेसाइट

रंगहीन व सूईसारखे स्फटिक असलेला स्कोलेसाइट स्कोलेसाइट हे झिओलाइट गटातील खनिज असून नॅट्रोलाइटशी याचे साम्य आहे. कृत्रिम रीतीने बनविलेल्या या ...
स्टिल्बाइट (Stilbite)

स्टिल्बाइट

स्टिल्बाइटचे स्फटिक झिओलाइट गटातील हे सिलिकेटी खनिज आहे. याला डेस्माइन (Desmine) असेही म्हणतात. याचे एकनताक्ष, प्रचिनाकार, वडीसारखे व पातळ स्फटिक ...
हार्मोटोम (Harmotome)

हार्मोटोम

झिओलाइट गटामधील हार्मोटोम-फिलिसाइट या शृंखलेतील एक बेरियमयुक्त दुर्मिळ खनिज. क्रुसासारख्या विशिष्ट आकाराच्या स्फटिकांमुळे जोड व कापलेला या अर्थाच्या ग्रीक शब्दांवरून या ...