चपटकृमी (Platyhelminthes)

चपटकृमी

अपृष्ठवंशी प्राण्यांचा एक संघ. या संघात सुमारे १३,००० जाती आहेत. त्यांचे शरीर लांब, अधरीय पृष्ठ बाजूंनी चपटे व द्विपार्श्वसममित असते ...
महाळुंग (Citron)

महाळुंग

महाळुंग (सिट्रस मेडिका) : वृक्ष महाळुंग हा सदापर्णी वृक्ष रूटेसी कुलातील असून त्याचे शास्त्रीय नाव सिट्रस मेडिका आहे. लिंबू व ...
माइनमूळ (Indian coleus)

माइनमूळ

माइनमूळ ही बहुवर्षायू वनस्पती लॅमिएसी कुलातील असून तिचे शास्त्रीय नाव कोलियस बार्बेटस आहे. ती कोलियस फेर्स्कोलाय किंवा प्लेक्ट्रँथस बार्बेटस अशा ...
रासबेरी (Mysore raspberry)

रासबेरी

रासबेरी वनस्पती रोझेसी कुलातील असून तिचे शास्त्रीय नाव रूबस निव्हियस आहे. रू. लॅसिओकार्पस  या शास्त्रीय नावानेही ती ओळखली जाते. गुलाब ...
मोरवेल (Virgin’s bower)

मोरवेल

मोरवेल ही बहुवर्षायू वनस्पती रॅनन्क्युलेसी कुलातील असून तिचे शास्त्रीय नाव क्लेमॅटिस गौरियाना आहे. क्लेमॅटिस ट्रायलोबा या नावानेही ती ओळखली जाते ...
मूग (Moong bean)

मूग

मूग ही वर्षायू वनस्पती फॅबेसी कुलातील असून तिचे शास्त्रीय नाव विग्ना रेडिॲटा आहे. ती मूळची भारतीय उपखंडातील असून भारत, चीन ...
मेंढशिंगी (Medhshingi tree)

मेंढशिंगी

मेंढशिंगी हा पानझडी वृक्ष बिग्नोनिएसी कुलातील असून त्याचे शास्त्रीय नाव डॉलिकँड्रॉन फॅल्कॅटा आहे. तो वृक्ष मूळचा भारतातील असून मुख्यत: राजस्थान, उत्तर ...