सील (Seal)

सील

एक मांसाहारी सागरी प्राणी. सीलचा समावेश स्तनी वर्गाच्या मांसाहारी गणात केला जातो. या गणातील ओटॅरिइडी तसेच फोसिडी कुलातील सु. ३२ ...
दयाळ (Magpie robin)

दयाळ

दयाळ (कॉप्सिकस सॉलॅरिस) पक्षिवर्गाच्या पॅसेरीफॉर्मिस गणामधील म्युस्किकॅपिडी कुलातील कॉप्सिकस किंवा ट्रायकीक्सॉस या प्रजातींचे पक्षी. दयाळ पक्ष्यांची कॉप्सिकस सॉलॅरिस ही जाती ...
धोबी (Wagtail)

धोबी

पॅसेरीफॉर्मिस गणाच्या मोटॅसिल्लिडी कुलातील मोटॅसिल्ला प्रजातीमधील पक्ष्यांना सामान्यपणे धोबी म्हणतात. भारतात या पक्ष्याच्या ३–४ जाती आढळतात. त्यांपैकी मोटॅसिल्ला मदरासपटेन्सिस असे ...
धनेश (Hornbill)

धनेश

ब्यूसेरॉटिडी कुलातील एक पक्षी. हा पक्षी अफ्रिका आणि आशिया खंडांतील उष्ण आणि समशीतोष्ण प्रदेशांत आढळतो. याच्या जगभरात सु. ५५ जाती ...
मोर (Peacock / Peafowl)

मोर

मोर आणि लांडोर भारताचा राष्ट्रीय पक्षी. मोराचा समावेश पक्षिवर्गाच्या गॅलिफॉर्मिस गणाच्या फॅजिॲनिडी कुलात होतो. तो मूळचा दक्षिण आशियातील असून जगात ...
पोपट (Parrot)

पोपट

इंग्रजी भाषेत पॅरट, लोरिकीट आणि पॅराकीट अशी सामान्य नावे असलेल्या पक्ष्यांना मराठी भाषेत ‘पोपट’ म्हणतात. पक्षिवर्गाच्या सिटॅसिफॉर्मिस गणात (शुक गण) ...