इटर्बियम (Ytterbium)

इटर्बियम

इटर्बियम : मूलद्रव्य इटर्बियम हे विरल मृत्तिका गटातील एक धातुरूप मूलद्रव्य आहे. याची रासायनिक संज्ञा Yb असून अणुक्रमांक ७० आणि ...
इट्रियम (Yttrium)

इट्रियम

इट्रियम मूलद्रव्य इट्रियम हे गट ३ मधील धातुरूप संक्रमणी मूलद्रव्य आहे. या मूलद्रव्याची रासायनिक संज्ञा Y अशी आहे. याचा अणुक्रमांक ...
टंगस्टन (Tungsten)

टंगस्टन

टंगस्टन : मूलद्रव्य टंगस्टन या धातुरूप मूलद्रव्याला वुल्फ्रॅम (Wolfram) असेही म्हणतात. याची रासायनिक संज्ञा W अशी असून अणुक्रमांक ७४ आणि ...
थुलियम (Thulium)

थुलियम

थुलियम : मूलद्रव्य थुलियम हे आवर्त सारणीतील गट ३ ब मधील विरल मृत्तिका समूहापैकी एक धातुरूप मूलद्रव्य आहे. याची रासायनिक ...
थुलियम (Thulium)

थुलियम

थुलियम मूलद्रव्य थुलियम हे आवर्त सारणीतील गट ३ ब मधील विरल मृत्तिका समूहापैकी एक धातुरूप मूलद्रव्य आहे. याची रासायनिक संज्ञा ...
रुथेनियम (Ruthenium)

रुथेनियम

रुथेनियम मूलद्रव्य रुथेनियम हे धातुरूप मूलद्रव्य असून याची रासायनिक संज्ञा Ru असून अणुक्रमांक ४४ आणि अणुभार १०१.०७ इतका आहे. याचा ...
रुबिडियम (Rubidium)

रुबिडियम

रुबिडियम मूलद्रव्य रुबिडियम हे आवर्त सारणीच्या गट १ अ मधील धातुरूप मूलद्रव्य आहे. याचा अणुक्रमांक ३७ इतका असून अणुभार ८५.४७ ...