आणवीय वस्तुमान एकक (Atomic Mass Unit)

आणवीय वस्तुमान एकक (Atomic Mass Unit)

आणवीय वस्तुमान एकक हे अणु, अणुकेंद्रे आणि रेणूंची वस्तुमाने मोजण्यासाठी योजलेले खास एकक आहे. या एककाची संकल्पना डाल्टन याने 1802 ...
क्वार्क (Quark)

क्वार्क (Quark)

कणभौतिकीच्या मानक प्रतिकृतीनुसार (standard model) क्वार्क आणि त्यांचे प्रतिकण (antiparticles) हे मूलभूत कण अथवा मूलकण (elementary particles) मानले जातात. या ...
क्वार्कांचे गुणधर्म (Quark's Properties)

क्वार्कांचे गुणधर्म (Quark’s Properties)

मानक प्रतिकृतीनुसार क्वार्क हे मूलभूत कण आहेत आणि त्यांच्या संयोगाने सर्व पदार्थ तयार होतात. या नोंदीत क्वार्कांच्या गुणधर्मांचे सविस्तर वर्णन ...
ग्लेझर, डोनाल्ड आर्थर (Glaser, Donald Arthur)

ग्लेझर, डोनाल्ड आर्थर (Glaser, Donald Arthur)

ग्लेझर, डोनाल्ड आर्थर : ( २१ सप्टेबर १९२६ २८ फेबृवारी २०१३ ) डोनाल्ड आर्थर ग्लेझर यांचा जन्म अमेरिकेत ओहायो, ...
न्यूट्रॉन (Neutron)

न्यूट्रॉन (Neutron)

न्यूट्रॉन हा अणूकेंद्रांचा घटक कण असून न्यूट्रॉन आणि प्रोटॉन या दोन कणांपासून अणुकेंद्रकांची संरचना तयार होते. न्यूट्रॉन आणि प्रोटॉन यांची ...
लेप्टॉन (Lepton)

लेप्टॉन (Lepton)

कणभौतिकीच्या मानक प्रतिकृतीनुसार (standard model) लेप्टॉन हे क्वार्कांप्रमाणेच मूलभूत कण आहेत. लेप्टॉन हे प्रबल आंतरक्रियाशील नसतात आणि अबल व विद्युतचुंबकीय ...
हॅड्रॉन (Hadron)

हॅड्रॉन (Hadron)

सर्व प्रकारच्या मूलभूत आंतरक्रियांमध्ये भाग घेणाऱ्या कणांना हॅड्राॅन (Hadron) म्हणतात. हॅड्राॅनची उदाहरणे म्हणजे अणुकेंद्रात असलेले प्रोटॉन (Proton; ) आणि न्यूट्रॉन (Neutron; ) ...