जलशुद्धीकरण : पाण्यातील पदार्थ (Water Purification : Water Substances)

जलशुद्धीकरण : पाण्यातील पदार्थ (Water Purification : Water Substances)

पाण्यामध्ये रंग, वास आणि चव उत्पन्न करणारे हे पदार्थ नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित कारणांनी उत्पन्न होतात. उदा., चव आणि वास उत्पन्न ...
जैवबहुवारिकेच्या निर्मितीसाठी शैवलांचा उपयोग (Use of algae for the production of biopolymers)

जैवबहुवारिकेच्या निर्मितीसाठी शैवलांचा उपयोग (Use of algae for the production of biopolymers)

दैनंदिन जीवनात बहुवारिकेचा उपयोग अनेक प्रकारे व बहुविध स्वरुपात होताना आढळतो. जीवाश्म इंधन हे बहुवारिकेचा मुख्य स्त्रोत असून ते झपाट्याने ...
प्रोटिस्टा सृष्टी (Protista kingdom)

प्रोटिस्टा सृष्टी (Protista kingdom)

पंचसृष्टी वर्गीकरणानुसार प्रोटिस्टा सजीवांना स्वतंत्र सृष्टीचे स्थान दिले आहे. प्रोटिस्टा सृष्टीत समावेश केलेल्या सजीव गटांचा जनुकीयदृष्ट्या परस्पर संबंध नाही, त्यामुळे ...
शैवल : भविष्यातील जैव इंधन स्रोत (Algae : Source of Bio-fuel in Future)

शैवल : भविष्यातील जैव इंधन स्रोत (Algae : Source of Bio-fuel in Future)

जागतिक तापमान वाढ व त्यामुळे होणारा हवामानातील बदल हा प्रामुख्याने वातावरणात सोडल्या जाणाऱ्या हरितगृह वायूंमुळे व प्रामुख्याने कार्बन डाय-ऑक्साइडमुळे होत ...
शैवले : भविष्यातील अन्न (Algae: Food for Future)

शैवले : भविष्यातील अन्न (Algae: Food for Future)

अन्न व पोषणाचा प्रश्न एक जागतिक समस्या आहे. ही समस्या कमी करण्यासाठी जे पर्याय उपलब्ध आहेत त्यांमधील शैवलांचा अन्नासाठी उपयोग ...
समुद्री तणांची शेती (Seaweed farming)

समुद्री तणांची शेती (Seaweed farming)

अल्गॅकल्चर हे शैवल प्रजातींचा समावेश असलेला मृद्हीन कृषिशेतीचा (Aquaculture) एक प्रकार आहे. त्यासाठी लागवड करण्यात येणाऱ्या बहुतेक एकपेशीय वनस्पती या ...
सौंदर्यप्रसाधनांमध्ये शैवलांचा उपयोग (Use of Algae in Cosmetics)

सौंदर्यप्रसाधनांमध्ये शैवलांचा उपयोग (Use of Algae in Cosmetics)

सौंदर्यप्रसाधनांमध्ये घट्टपणा आणण्यासाठी व बंधक म्हणून क्लोरेल्ला  या प्रजातीच्या शैवलांचा अर्क वापरतात. त्यांमध्ये असणारी नैसर्गिक तत्त्व त्वचेतील ओलावा टिकवून ठेवतात ...