संदर्भ :

  • ढेरे, रा.चिं, नाथ संप्रदायाचा इतिहास, पद्मगंधा प्रकाशन, पुणे.