संकल्पना : बहुतांश बालरोग हे टाळता येण्याजोगे असतात. यामुळेच रोग झाल्यानंतर तो बरा करणे किंवा दुष्परिणाम टाळणे यापेक्षा रोग होऊच नये यासाठी प्रयत्न करणे हे यातील परिचर्येचे मुख्य उद्दिष्ट व परिचारिकेचे मुख्य कर्तव्य असते. प्रतिबंधात्मक बाल आरोग्य सेवा ही मुख्यत्वे प्रसवपूर्व  व प्रसव पश्चात  या दोन संकल्पनेत विभागलेली  आहे.

प्रसवपूर्व प्रतिबंधात्मक बाल आरोग्य सेवा : या परिचर्येमध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश होतो :

 • गरोदर मातांची काळजी, त्यांचे योग्य पोषण.
 • संसर्गजन्य आजारांपासून त्यांचा बचाव.
 • प्रसुतीसाठी मातेची तयारी.
 • स्तनपानासाठी व बाळाची काळजी घेण्यासाठी मातेची तयारी.
 • किशोरवयीन मुली व गरोदरपणापूर्वीची स्त्री यांचीही काळजी घेणे. या भविष्यात होणाऱ्या माता असल्याने त्यांच्यासाठी तितकेच गरजेचे आहे.

प्रसवपश्चात प्रतिबंधात्मक बाल आरोग्य सेवा : या परिचर्येमध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश होतो :

 • स्तनपानासाठी मातेस प्रोत्साहन देणे.
 • योग्य वयात बाळास योग्य तो वरचा आहार सुरू करणे.
 • लसीकरण.
 • अपघात प्रतिबंध.
 • बालकांचे प्रेमळ संगोपन.
 • वाढीचा अभ्यास करून अस्वाभाविकता लवकर ओळखणे.
 • ठराविक काळा नंतर बालकांची संपूर्ण वैद्यकीय तपासणी व मानसिक विकास तपासणे इ.

वरीलप्रमाणेच बदलत्या काळानुरूप काही नवीन घटकांचाही या प्रतिबंधात्मक बाल आरोग्य सेवेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे – जसे,

१) बालकांच्या संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तसेच सामाजिक वाढीकरीता त्यांच्या सर्व गरज भागविणे. उदा., निरोगी व आनंदी पालक, चौरस आहार, स्वच्छ व   निरोगी वातावरण, खेळ, मनोरंजन, प्रेम, आपुलकी, सुरक्षितता, ओळख, सवंगडी इ. तसेच, शिक्षणाच्या संधी व सोयी उपलब्ध करून देणे.

२)  या सर्वांसाठी भारत सरकारने सन १९७४ मध्ये राष्ट्रीय बालक धोरण स्वीकारले आहे. त्यानुसार विविध प्रतिबंधात्मक व सामाजिक सेवा या अंतर्गत विविध आरोग्य कार्यक्रम देशभरातील बालकांकरीता राबविले जातात.

खालील आरोग्य कार्यक्रमांचा यात मुख्यत्वे समावेश होतो :

 • कौटुंबिक आरोग्य
 • माता बाल आरोग्य (MCH)
 • प्रजनन व बाल आरोग्य (RCH)
 • बाळ-अनुकूल हॉस्पिटल उपक्रम (BFHI)
 • एकात्मिक बाल विकास सेवा ( ICDS & NHM)
 • राष्ट्रीय आरोग्य अभियान
 • पाच वर्षांखालील बालकांची तपासणी व सेवा सत्र (Under Five’s Clinic
 • शालेय आरोग्य सेवा ( School Health services)
 • आजारी शिशू व बालकांचे एकात्मिक व्यवस्थापन (IMNCI)

या व्यतिरिक्त काही सामाजिक समस्यांपासून बालकांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी खालीलप्रमाणे उपक्रम सरकार राबविते :

 • बालकामगार विरोधी कार्यक्रम
 • बेघर बालकांचे पुनर्वसन
 • मुलगा – मुलगी भेदभाव विरोधी उपाययोजना
 • स्त्री भ्रुण हत्या प्रतिबंध
 • बालकांचे शोषण व दुर्लक्ष या विरोधी उपाययोजना

प्रतिबंधात्मक बाल आरोग्य सेवा देताना परिचारिकेची जबाबदारी :

 • मुलींच्या आरोग्याबाबत व त्यांची काळजी घेण्याबाबत जनजागृती करणे व त्यात मुली या भावी माता असल्याने त्यांची काळजी कशी महत्त्वाची आहे हे लोकांना पटवून देणे.
 • गरोदर मातांना योग्य सेवा देणे जेणेकरून निरोगी व सुदृढ बालके जन्माला येतील.
 • योग्य प्रसूती सेवा देणे म्हणजे जन्माला येणाऱ्या बालकांचे जीविताचे धोके कमी करता येतील व नवजात बालकांत निर्माण होणाऱ्या आरोग्य समस्या कमी होतील.
 • स्तनपानास प्रोत्साहन देणे व नवजात बालकास सर्व आवश्यक परिचर्या सेवा देणे.
 • योग्य पद्धतीने योग्य त्या वयातील सर्व बालकांचे लसीकरण पूर्ण करून आजारांपासून त्यांचे संरक्षण करणे.
 • आहारासंबंधी मातेस आरोग्य शिक्षण देणे, यात वरचा आहार, चौरस आहार, स्तनपान पद्धती, अन्नाची स्वच्छता व कुपोषण टाळणे इ. बाबत आरोग्य शिक्षण द्यावे.
 • वैयक्तिक स्वच्छता, हात धुण्याच्या सवयी, पर्यावरण स्वच्छता, स्वच्छ पिण्यायोग्य पाणी, बालकांचे अपघातापासून संरक्षण, मानसिक आरोग्य, कुटुंब नियोजन, प्रजनन आरोग्य व संसर्गापासून बचाव इ. विषयांवरील आरोग्य शिक्षण देणे व समुपदेशन करणे.
 • तत्पर व पुरेशी सेवा आजारी किंवा अपघातग्रस्त बालकांस देणे.
 • बालक व पालक यांच्यात स्वतःची काळजी घेण्याची पात्रता निर्माण करणे.
 • बालकांमधील आजार हे लवकरात लवकर शोधून त्यावर योग्य उपाययोजना करण्यासाठी नियमितपणे सर्व बालकांची तपासणी करणे.
 • पारंपारिक बालसंगोपन पद्धती ज्यांच्यामुळे बालकांचे आरोग्य चांगले राखण्यास मदत होते अशा पद्धतींना प्रोत्साहन देणे.
 • कुटुंब व समाज यांना बाल आरोग्य व बाल संगोपन प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेण्यास देणे.
 • विविध उपक्रम व राष्ट्रीय कार्यक्रमांची आखणी व अंमलबजावणी यात सक्रिय सहभाग घेऊन बालकांचे आरोग्य सुस्थितीत राखण्यास मदत करणे.

संदर्भ :

 • Parul Datta, Pediatric Nursing,  4th Edition.

                                                             समीक्षक : सरोज उपासनी