पाखरू मासा (Flying fish)

पाखरू मासा

पाण्याच्या पृष्ठाबाहेर काही वेळ तरंगणारा एक सागरी मासा. अस्थिमत्स्य वर्गाच्या बेलॉनिफॉर्मिस गणाच्या एक्झॉसीटिडी कुलात त्याचा समावेश होतो. या कुलातील माशांना ...
पृष्ठवंशी (Vertebrates)

पृष्ठवंशी

पृष्ठवंश असणाऱ्‍या प्राण्यांना पृष्ठवंशी म्हणतात. पृष्ठवंश मणक्यांनी बनलेला असून पाठीच्या बाजूला असतो. म्हणून त्याला पाठीचा कणा असेही म्हणतात. प्राणिसृष्टीच्या रज्जुमान ...
फुफ्फुसमीन (Lungfish)

फुफ्फुसमीन

मत्स्यवर्गातील डिप्नोई (Dipnoi) गणातील माशांना फुप्फुसमीन म्हणतात. या गोड्या पाण्यातील माशांना क्लोम (कल्ले) व फुप्फुसासारखे कार्य करणारा वाताशय  (हवेची पिशवी) ...
बडिश मीन (Angler fish)

बडिश मीन

बडिश मीन(लोफियस पिस्केटोरियस) अस्थिमत्स्य वर्गाच्या लोफिइफॉर्मिस गणातील १८ कुलांमधील सागरी माशांना सामान्यपणे बडिश मीन म्हणतात. जगात सर्वत्र त्यांच्या सु. ३२० ...