सातवीण (Indian devil tree)

सातवीण

सातवीण : पहा सप्तपर्णी ...
शिकेकाई (Soap pod tree)

शिकेकाई

शिकेकाई (ॲकेशिया कॉन्सिन्ना) : (१) वनस्पती, (२) फुले, (३) शेंगा. (सोप-पॉड ट्री). एक उपयुक्त काटेरी वेल. शिकेकाई ही फॅबेसी कुलातील ...
सप्तपर्णी (Indian devil’s tree)

सप्तपर्णी

सप्तपर्णी (ॲल्स्टोनिया स्कोलॅरीस) : (१) वनस्पती, (२) फुले, (३) फळे. (इंडियन डेव्हिल्स ट्री). एक सदाहरित वृक्ष. सप्तपर्णी हा वृक्ष ॲपोसायनेसी ...
शाल्मली (Red silk cotton tree)

शाल्मली

शाल्मली (बाँबॅक्स सैबा) : (१) वनस्पती, (२) फुल, (३) फळे, (४) तडकलेली फळे. (रेड सिल्क कॉटन ट्री). एक पानझडी वृक्ष ...
शमी (Khejri tree)

शमी

शमी (प्रोसोपिस सिनेरॅरिया) : (१) वृक्ष, (२) पाने, (३) शेंगा. (खेजरी ट्री). साधारणपणे बाभळी किंवा खैरासारखा दिसणारा एक सदाहरित वृक्ष ...
शंखपुष्पी (Canscora)

शंखपुष्पी

शंखपुष्पी (कॅन्सकोरा डिकरेन्स): फुलांसहित वनस्पती. (कॅन्स्कोरा). शंखपुष्पी ही वनस्पती जन्शनेसी कुलातील असून तिचे शास्त्रीय नाव कॅन्स्कोरा डिकरेन्स किंवा कॅन्स्कोरा डेक्युसाटा ...
वाळुंज (Indian willow)

वाळुंज

वाळुंज (सॅलिक्स टेट्रास्पर्मा) : (१) वनस्पती, (२) फुलोरा. (इंडियन विलो). एक पानझडी वृक्ष. वाळुंज ही वनस्पती सॅलिकेसी कुलातील असून तिचे ...
वारंग (Kydia calycina)

वारंग

वारंग (किडिया कॅलिसीना) : (१) वृक्ष, (२) फुले, (३) फळे. (किडिया कॅलिसीना). वारंग हा वृक्ष माल्व्हेसी कुलातील असून त्याचे शास्त्रीय ...
दत्रंग (Chamror)

दत्रंग

दत्रंग हा पानझडी वृक्ष बोरॅजिनेसी कुलातील असून त्याचे शास्त्रीय नाव एहरेशिया लेविस आहे. भोकर ही वनस्पतीही याच कुलातील आहे. चीन, ...
टोकफळ (Pink cedar)

टोकफळ

टोकफळाची पाने व फुलोरा टोकफळ हा महावृक्ष फॅबेसी कुलातील असून याचे शास्त्रीय नाव अ‍ॅक्रोकार्पस फ्रॉक्झिनीफोलियस आहे. चिंच, गुलमोहर इत्यादी वनस्पतीदेखील ...
टेटू (Indian trumpet tree)

टेटू

टेटू हा पानझडी वृक्ष बिग्नोनिएसी कुलातील असून त्याचे शास्त्रीय नाव ऑरोझायलम इंडिकम आहे. हा वृक्ष मूळचा भारत आणि चीनमधील असून ...
नाणा (Ben teak)

नाणा

नाणा (लॅगर्स्टोमिया मायक्रोकार्पा): पाने व फळे नाणा हा वृक्ष लिथ्रेसी कुलातील असून त्याचे शास्त्रीय नाव लॅगर्स्टोमिया मायक्रोकार्पा आहे. लॅगर्स्टोमिया लँसेओलॅटा ...
नेपती (Bare caper)

नेपती

नेपती (कॅपॅरिस डेसिड्युआ): फुलांसह‍ित वृक्ष एक लहानसे झुडूप किंवा वृक्ष. नेपती ही वनस्पती कॅपॅरिडेसी कुलातील असून तिचे शास्त्रीय नाव कॅपॅरिस ...
टेमरू (Malabar ebony)

टेमरू

टेमरू हा एबेनेसी कुलातील वृक्ष असून त्याचे शास्त्रीय नाव डायोस्पिरॉस मलबारिका आहे. टेंबुर्णी, तेंडू या वनस्पतीदेखील या कुलात समाविष्ट आहेत ...
धामणी (Dhaman tree)

धामणी

धामणी हा माल्व्हेसी कुलातील एक वृक्ष असून त्याचे शास्त्रीय नाव ग्रेविया टिलीफोलिया आहे. ताग, कापूस व कोको या वनस्पतीदेखील याच ...
चाफा (Champaka)

चाफा

‘चाफा’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या सदाहरित वनस्पती वेगवेगळ्या कुलांतील असून त्यांपैकी काही एकदलिकित तर काही व्दिदलिकित आहेत. या वनस्पतींना विविध ...
मंजिष्ठ (Indian madder)

मंजिष्ठ

मंजिष्ठ ही वनस्पती रुबिएसी कुलातील असून तिचे शास्त्रीय नाव रुबिया कॉर्डिफोलिया आहे. कॉफी वनस्पतीही रुबिएसी कुलातील आहे. मंजिष्ठ ही बहुवर्षायू ...
मोह (Mahua)

मोह

मोह (मधुका लाँगिफोलिया) : वृक्ष मोह हा वृक्ष सॅपोटेसी कुलातील असून त्याचे शास्त्रीय नाव मधुका लाँगिफोलिया आहे. बकुळ व चिकू ...
बचनाग (Aconite)

बचनाग

रॅनन्क्युलेसी कुलातील ॲकोनिटम प्रजातीमधील दोन जाती भारतात बचनाग या नावाने ओळखल्या जातात. काळे तीळ, रानजाई व घाट लार्कस्पर या वनस्पतीही ...
लाख वनस्पती (Grass pea)

लाख वनस्पती

लाख वनस्पती (लॅथिरस सॅटिव्हस) : पाने व फुलांसहित वनस्पती लाख वनस्पती फॅबेसी कुलातील असून तिचे शास्त्रीय नाव लॅथिरस सॅटिव्हस आहे ...
Loading...